บุคลากร

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้

นายเจษฎา จันทสิงห์

ตำแหน่ง ครู

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ว่าที่ร้อยตรียรรยงค์ บุญทา

ตำแหน่ง ครู