โครงสร้างและหน้าที่ของผนังเซลล์

วันที่โพสต์: 2 ส.ค. 2019, 6:46:45

ชั้น : ม.4 ,ม.5 ,ม.6

กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์

มาตรฐาน : ว 1.1 ,ว 8.1

รายละเอียด :

จุดประสงค์การเรียนรู้

เมื่อผู้เรียนได้ดูสื่อประกอบการสอนตอนนี้แล้วสามารถ

1. อธิบายองค์ประกอบของผนังเซลล์ในสิ่งมีชีวิตบางชนิด

2. อธิบายโครงสร้างของผนังเซลล์ในสงิ่ มีชีวิตบางชนิด

3. อธิบายความสำคัญของผนังเซลล์ต่อการดำรงชีวิตของเซลล์

จัดทำโดย :

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงชัย หาญยุทธนากร

ภาควิชาชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย