โครงสร้างและหน้าที่ของผนังเซลล์

โพสต์1 ส.ค. 2562 23:46โดยเจษฎา จันทสิงห์
ชั้น : ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
มาตรฐาน : ว 1.1 ,ว 8.1
รายละเอียด :

จุดประสงค์การเรียนรู้
เมื่อผู้เรียนได้ดูสื่อประกอบการสอนตอนนี้แล้วสามารถ
1. อธิบายองค์ประกอบของผนังเซลล์ในสิ่งมีชีวิตบางชนิด
2. อธิบายโครงสร้างของผนังเซลล์ในสงิ่ มีชีวิตบางชนิด
3. อธิบายความสำคัญของผนังเซลล์ต่อการดำรงชีวิตของเซลล์

จัดทำโดย :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงชัย หาญยุทธนากร
ภาควิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


Comments